Лазерно рязане, металообработване и нанасяне
на електростатични прахови покрития

Фирма САНД–СА е с дългогодишни традиции в производството на изделия от метал. Предмет на дейността на фирмата е изработване на ламаринени детайли от 0,5 до 120мм. – заварочни тела и конструкции, метални кутии и шкафове, метални заготовки за строителни конструкции и металообработващи услуги. Фирмата разполага и с инсталация за нанасяне на електростатични прахови полимерни покрития върху метални изделия.

Компанията

Оборудване / Машини

Контакти

„САНД-СА“ ЕООД изпълнява проект “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ – Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0673-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“, приоритетна ос „Възстановяване на МСП“
Цел на проекта: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Обща стойност на проекта: 116 850.50 лв., от които 58 402.75 лв. европейско финансиране.
Собствено съфинансиране: 58 402.75 лв.
Начало: 16.09.2022 г.
Край:16.07.2023 г.
Проектът ще позволи да се намали ефекта от повишаването на енергоресурсите използвани от предприятието.
Ще се допринесе и за постигането на общата кумулативна цел за енергийни спестявания за периода 2021—2030 г., заложена в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България.
Проектът предвижда реализиране на мерки за енергийна ефективност, с които да се постигне подобряване на енергийните характеристики на системата за ОВК и трансформацията им в сгради с намалено енергийно потребление.
Подобряването на енергийната ефективност на системите за ОВК е един от фокусите на представената в края на 2019 г. от Европейската комисия Европейска Зелена сделка и има ключова роля за постигането на амбициозната цел за въглеродна неутралност до 2050 г.
Подобряването на енергийната ефективност на сградните системи за ОВК ще окаже положително въздействие от гледна точка на икономическия растеж, а спестяването на енергия води и до спестяване на финансови ресурси.
Постигането на целта на процедурата ще подпомогне изпълнението на изискването на чл. 2а от Директива 2010/31/ЕС, изменена с Директива 2012/844/ЕС, съгласно което обновяването на сградите в държавите-членки трябва да се стреми към постигане на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., като улеснява разходно ефективната трансформация на съществуващите сгради в сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
Изпълнението на проекта има принос към постигане на следните цели:

  1. Годишни намаления на емисиите на CO2;
  2. Годишни енергийни спестявания;
  3. Парични спестявания.

    В рамките на проекта ще се реализират мерки за въвеждане в експлоатация на технологични системи с висок енергиен клас:
  • Компресори_за_сгъстен_въздух_вкл_резервоари_за_сгъстен_въздухс инверторно_управление_с_изсушител
  • Компресори_за_сгъстен_въздух_вкл_резервоари_за_сгъстен_въздух – Ресивъри
  • Енергоспестяващи_осветители – пенели луни
  • Енергоспестяващи_осветители – Камбани_Прожектори
  • Слънчеви_системи_за_топла_вода_и_битово_горещо_водоснабдяване – Плоски_слънчеви_колектори

Подкрепата за реализиране на мерки за енергийна ефективност ще подпомогне дружеството да запази своята конкурентоспособност и да генерира ресурс за реализиране на инвестиционната програма на предприятието.

САНД-СА ЕООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089-1773 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19»

Целта на предоставената безвъзмездна помощ по процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, които са реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Очаква се в резултат от подкрепата по процедурата да се постигне положителен ефект по отношение на малките предприятия, които са реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и устойчивост на работните места.

Размерът на БФП е 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

Продължителността на проекта е 3 месеца от 08.11.2021 г. до 08.02.2022.

На 27.11.2018 г. ЕТ „САНД – СПАС АХИЛЕЕВ“ стартира изпълнението на проект по BG16RFOP002-3.004-0170-C01 „Внедряване на пилотна, ресурсно ефективна технология за обработка на метални изделия в ЕТ „САНД – СПАС АХИЛЕЕВ“”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 477 890.73 лв., от които 284 344.99 лв. европейско и  50 178.52 лв. национално съфинансиране.

Допълнителна информация за успешно изпълнения проект:
https://www.engineering-review.bg/bg/et-sand-spas-ahileev-povishi-resursnata-si-efektivnost-sas-sredstva-po-opik/2/4394/